1994-2017

2017
Det er jo blevet til mange år som pensionist, tiden går med at finde aner til stamtræet.
 
2015
Det er efterhånden 6. år som pensionist.
 
2013

Det var det tredie hele år som pensionist.

2012

Det er fortsat som pensionist tiden løber afsted. Det var ikke gode nyhedder der kom via medierne, Datagraf gået konkurs!!!!
Det var det sidste jeg havde forventet.

2011
Det var det første hele år som pensionist.
 
Juli 2010
Ja, det blev jo en overordentlig kedeligt farvel til Datagraf. Ingen betalig for tilbagekøb af aktier, på trods af tilsagn ved opsigelsen.
 

Juni 2010
Så arbejder jeg ikke længere hos Datagraf. Jeg sagde op torsdag den 24. juni og da kravet i min opsigelse var, at ferie og afspadsering skulle afholdes inden sidste dag, blev resultatet, at jeg sluttede mandag den 28. juni.
Det blev til 15 gode år, og jeg vil mindes dem med glæde. Jeg håber de i fremtiden vil få styr på reglerne om udbetaling af optjent feriefridage, og lige så meget konsekvens i udbetaling af aktier, som i opsigelser.

Enevældens endeligt i Danmark
Da Christian 8. døde den 20. januar 1848, var det med bange anelser, at offentligheden tog imod den uerfarne 39-årige Frederik 7. Han havde været medlem af statsrådet siden 1841, men ikke vist interesse for politik. Når han alligevel blev en af de mest populære konger i danmarkshistorien, skyldes det først og fremmest, at han opgav enevælden og gav Danmark en fri forfatning med Junigrundloven. Bølgerne fra den franske februarrevolution nåede Danmark, og den 18. marts 1848 krævede tyskerne i hertugdømmerne, at Slesvig skulle optages i Det Tyske Forbund, og at hertugdømmerne skulle forenes under en fri forfatning. Disse krav førte til et nationaltliberalt borgermøde den 20. marts, det såkaldte Casinomøde, hvor især den blændende taler Orla Lehmann krævede kongens ministerium afsat og en fri fælles forfatning for Danmark og Slesvig. Under parolen "Danmark til Ejderen" drog en stor demonstration anført af borgerrepræsentationen næste dag til slotspladsen. Regeringen var klogelig trådt tilbage kort forinden, og kongen mødte demonstrationen med ordene: "Det glæder mig at kunne sige Dem, at jeg allerede har forekommet det, hvorom De beder mig. Det gamle ministerium er opløst". Den danske martsrevolution var en realitet.

 

 

To dage senere udnævntes et nyt ministerium med deltagelse af både liberale og konservative. Kongen erklærede over for det nye ministerium, at han nu betragtede enevælden som ophørt og sig selv som konstitutionel konge: "Kongen vil kun møde i statsrådet, når han bliver indbudt." Efter nogle begivenhedsrige dage kan en udmattet konge lakonisk udtale: “Så, nu kan jeg da sove, så længe jeg gider.”

Enevælden genindført i Datagraf

Under det nye styre er enevælden genindført, tromler alt og alle ned, gamle kutymer, samarbejdsudvalgets kompetencer er stækket, konsekvensberegninger af dispositionerne ikke gennemført.
Lad os får afskaffet enevælden og få tilbageført lidt af Datagrafånden der i den grad er trådt på.
Et godt råd til ledelsen, fjern alle frynsegoder der ikke er Datagraf realiteret.
Nu må vi se, hvad der måtte komme af job, jeg er ikke færdig med at arbejde, jeg er i god form, tror jeg.

Maj 2010
Jeg blev fyret den 28. april.
Jeg har været ihærdig med at få merindtægter til Datagraf. Det ser ud til at de bliver sat i værk nu.
Det betyder at der kommer en merindtægt til huset på ikke mindre end en lille million om året. Det hjalp mig ikke den 28. april.
 
1995
Jeg blev i 1995 ansat hos Datagraf som miljømedarbejder, med det formål at etablerer en miljøhåndbog gældende for hele virksomheden.
Jeg blev ansat på en 6 måneders kontrakt, men jeg hænger stadig ved nu snart 15 år efter.
Hvis jeg får lov vil jeg også være her i 2011, dette er dog tvivlsomt, det ser ud til at jeg skal spares væk hen af vejen. Jeg ville gerne se det regnestykke for besparelsen.
Det er efterhånden blevet til standarden DS/EN 14001:1996, indført i 1997.
Desuden er den nordiske svane kommet til i 1998, vi udvidede med den europæiske standard EMAS i 2001. I 2004 kom en nyversion af DS/EN 14001:2004.

 

1997 – 2002 
Virksomheden indkøres i det nye hus og omkring juni genoptages arbejdet med miljøhåndbogen. Virksomheden certificeres i november 1997 efter DS/EN 14001:1996, da BS7750 er på vej ud.

Datagraf Auning AS ønsker hurtigst muligt at kunne producere produkter, der kan svanemærkes, licens hertil ansøges i januar 1998, og licens gives 7. maj.
I 1998 planlægges og etableres bogbinderi i forlængelse af trykkeriet.
Internetafdelingen flytter i 1999 til lejede lokaler i UCA-bygningen. Indretning og etablering planlægges.
I efteråret 2000 planlægges overgang til CTP, til erstatning for en fotosætter. CTP´en etableres i januar 2001.
Gennemgår det krævede 34 timers sikkerhedskursus udbudt af BST.
Licensen til svanemærket produktion ansøges fornyet for anden gang i slutningen af 2001.
I slutningen af 2001 planlægges etablering af CTP II som erstatning for den sidste fotosætter. Etableringen og indkøringen skal foregå i 1. kvartal af 2002.
Efter etableringen af CTP II, flytter Internetafdelingen tilbage til Energivej 75.
 
1996 – 1997 Der udarbejde byggeprojekt, som jeg har tilsynet med.
 
1995 – efterår Holder møde med Dansk Standard, der godkender miljøhåndbogen, der dog sættes i bero, da det er virksomhedens adresse, der skal udstedes certifikat på, derfor går det over til byggeplanlægning i stedet for.
Forbereder udarbejdelsen af en miljøhåndbog efter BS 7750, men udarbejder først en virksomhedsgennemgang for 1994, der bliver virksomheden grundlag for fremtidige miljøpåvirkninger.
Får ansættelse hos en grafisk virksomhed, der mangler hjælp til miljøcertificering, kvalitetsstyring og et kommende byggeri.
Underviser i Word og Excel.
 
1994 – april Afslutter Miljøkonsulent 93, ved Århus Amts Virksomheds Udvikling.

Under landboreformerne blev Danmark regeret af en sindssyg enevældig konge, Christian VII. I praksis var det dog kronprins Frederik (den senere Frederik VI), der regerede landet. Han var dog ikke mindre enevældig end sin far. Da Frederik VI dør i 1839 kommer hans søn Christian VIII til magten, hans regeringsperiode bliver kortvarig, og da han dør i 1848 giver han sin søn det råd med på vejen at afskaffe enevælden. Det bliver da også hvad Frederik VII gør. Med grundloven af d. 5. juni 1849 er enevælden endeligt forbi.